Tlf: 98 96 50 60 - Skovbovej 22, Sønderskov, 9800 Hjørring

Åbningstider 7:30 - 16:00

Salgs- og leveringsbetingelser

HighGear Aps

Skovbovej 22
Sønderskov
9800 Hjørring

tlf. 98965060
e-mail: info@highgear.dk

CVR: 28963696

1. Anvendelse

1.1 Enhver levering fra Highgear ApS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder således anvendelse i sin helhed på såvel erhvervs- som forbrugerkøb, jf. dog punkt 9, som alene finder anvendelse på forbrugerkøb.

2. Priser

2.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Highgear ApS udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Highgear ApS forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

2.2 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 10 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Highgear ApS berettiget til at regulere pri-sen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

2.3 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valuta-kursen på mere end 5 % berettiger derfor Highgear ApS til at regulere prisen herefter.

3. Leveringsbetingelser

3.1 Levering sker INCOTERMS 2010 EXW, hvorefter Køber - når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering - bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostnin-ger. Køber er pligtig til - i god tid - at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I modsat fald er Highgear ApS berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning.

3.2 I tilfælde af forsinket levering er Highgear ApS forpligtet til at advisere Køber herom. Highgear ApS har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 30 dage. En forsinkelse på mere end 30 dage giver Kø-ber ret til en bod på 1 % af kontraktbeløbet pr. fuld uge, forsinkelsen har varet, dog maksimalt 10 % af kontraktbeløbet. Herudover har Køber ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

3.3 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Highgear ApS berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gæl-dende. Endvidere er Highgear ApS berettiget til at bortsælge eller oplagre produktet for Købers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko.

3.4 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

4. Betalingsbetingelser

4.1 Betaling kan ske på følgende måde:

4.1.1 Ved anvendelse af den af Highgear ApS anførte betalingsløsning, hvorefter der kan betales med Dankort, Visa Dankort, Mastercard, Mastercard Debit eller

4.1.2 Ved udstedelse af girokort. Ved udstedelse af girokort beregner Highgear ApS sig et gebyr på kr. 19,00.

4.2 Ved betaling ved girokort skal betaling ske senest 8 dage efter udstedelse af girokort.

4.3 Ved overskridelse af forfaldsdagen, tillægges kravet rente i henhold til Renteloven med National-bankens officielle udlånsrente + 8 % p.a.

4.4 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspå-mindelse. Ved betalingsmisligholdelse er Highgear ApS berettiget til at kræve Highgear ApS’s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimum-takster.

4.5 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Kø-bers reklamation efter punkt 8 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

4.6 Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Highgear ApS er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

4.7 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 3, er Highgear ApS berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Highgear ApS kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

5. Fortrydelsesret

5.1 Highgear ApS yder som udgangspunkt ikke fortrydelsesret ved køb på hjemmesiden, da der er tale om erhvervskøb, jf. punkt 1.

6. Reklamationsret

6.1 Der ydes en 1 års reklamationsret for leverede reservedele.

6.2 Reklamationsretten omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Highgear ApS. Reklamationsretten gælder kun, såfremt produktet er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug. Highgear ApS er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld brug, vedligeholdelse og urigtig montering samt ændringer foretaget uden Highgear ApS’ skriftlige samtykke.

6.3 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Highgear ApS forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i pri-sen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Highgear ApS’ erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelful-de produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab.

6.4 Reklamationsretten omfatter ikke normal slitage og forringelse.

6.5 Highgear ApS hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af Køber eller, at materialer foreskrevet af Køber, er uegnede til formålet.

7. Force majeure

7.1 Highgear ApS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Highgear ApS’ forpligtelser, såfremt Highgear ApS kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Highgear ApS’ kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

7.2 I så fald er Highgear ApS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve afta-len. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Highgear ApS forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations- og undersøgelsespligt

8.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modta-gelsen at reklamere over mangler, som kunne konstateres ved modtagelsen.

8.2 Såfremt der viser sig mangler ved det leverede produkt inden for fristen i henhold til punkt 6.1, og disse mangler ikke kunne konstateres ved købers undersøgelse i forbindelse med modtagelse af produktet, jf. punkt 8.1, er køber pligtig til at reklamere over de konstaterede mangler inden 8 da-ge.

8.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

9. Særligt vedrørende forbrugere

9.1 Såfremt der er tale om forbrugerkøb, gælder dansk rets beskyttelsespræceptive regler for forbru-gere supplerende til disse salgs- og leveringsbetingelser.

9.2 Der ydes 2 års reklamationsret til forbrugere i overensstemmelse med købelovens almindelige regler. Såfremt forbrugeren vil påberåbe sig en mangel, skal forbrugeren give Highgear ApS besked herom inden for rimelig tid. Reklamation inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, er al-tid rettidig.

9.3 Forbrugere ydes fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4.

9.4 Vil forbrugeren udøve sin fortrydelsesret, skal forbrugeren inden 14 dage meddele Highgear ApS, at forbrugeren fortryder køber. Fortrydelsesfristen løber fra den dag, forbrugeren fik varen får va-ren i sin fysiske besiddelse.

9.5 Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren afsende eller aflevere varen til Highgear ApS senest 14 dage efter, at der er givet meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

9.6 Forbrugeren kan fortryde købet, selvom varen er blevet brugt.

9.7 Varen er brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik

9.8 Hvis varen er brugt, laver Highgear ApS en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur.

9.9 Highgear ApS afholder omkostningerne i forbindelse med tilbagelevering af varen.

10. Produktansvar

10.1 Highgear ApS er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, såfremt det be-vises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Highgear ApS’ side ved det af Highgear ApS leve-rede produkt, samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

10.2 Highgear ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens pro-duktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Highgear ApS ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab el-ler andet indirekte tab.

10.3 I tilfælde af, at Highgear ApS bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig at holde Highgear ApS skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktan-svarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber.

10.4 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Highgear ApS’ produktansvar.

11. Produktinformation

11.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Highgear ApS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

12. Beskyttelse af rettigheder

12.1 Køber opnår ingen ret til Highgear ApS industrielle rettigheder ved køb af produktet, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, så Køber herved krænker Highgear ApS’ ret-tigheder.

13. Ophavsret m.v.

13.1 Highgear ApS’ skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lignende tilhører Highgear ApS og kan ikke uden Highgear ApS’ godkendelse overdrages til tredjemand.

13.2 Highgear ApS har intet ansvar for Købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, produktmærker, forret-ningskendetegn eller andre rettigheder, som tilhører tredjemand. Bliver Highgear ApS ansvarlig over for tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder, er Køber forpligtet til at holde Highgear ApS skadesløs for et sådant ansvar.

14. Lovvalg og voldgift

14.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Highgear ApS, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler.

14.2 Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Highgear ApS, skal endelig afgøres ved Ret-ten i Hjørring.